Konferencje

Gospodarka w Konstytucji


Problemów związanych z wykonywaniem postanowień nowej konstytucji jest juŜ bardzo duŜo. Do kwestii, które sygnalizowano jeszcze podczas prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, doszły nowe. Wiele z nich wymaga szybkich rozstrzygnięć, nierzadko, zdaniem uczestników wciąŜ toczącej się debaty, przez nowelizację wybranych postanowień ustawy zasadniczej.