Raporty i opinie

Powszechny pogląd o dotowaniu górnictwa przez Polaków z ich podatków jest nieprawdziwy. Decyzja o wykupie węgla ze zwałów pozwala uniknąć natychmiastowego bankructwa sektora. W przyszłości dobrą decyzją może się okazać sprzedaż kopalni firmom energetycznym. Nie zwalnia to jednak rządu z konieczności przeprowadzenia gruntownej reformy. Historia pokazuje pozytywne przykłady.

Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

24 sierpnia 2015 roku Bob Chitester z Free to Choose Network, amerykańskiej fundacji zajmującej się spuścizną oraz szerzeniem myśli amerykańskiego ekonomisty, laureata Nagrody Nobla Miltona Friedmana, oraz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, spotkali się w siedzibie Centrum aby omówić dalszą współpracę w ramach wspólnie realizowanego projektu edukacyjnego na temat wolności gospodarczej i wolnego rynku w polskich szkołach.

Jedynie poprzez prawidłową zbiórkę i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) można uniknąć skażenia środowiska. Jednak, aby system mógł działać niezbędne są do tego odpowiednie środki. Przygotowany przez Centrum im. Adama Smitha raport „O skutecznym zagospodarowaniu elektroodpadów.

Od prawie dwóch lat apteki w Polsce nie mogą się reklamować. Wszystko przez to, że Sejm, przyjmując w 2011 r. ustawę refundacyjną, znowelizował jednocześnie prawo farmaceutyczne. Dodał do niego art. 94a. Zgodnie z nim apteki nie mogą informować o swojej działalności i zachęcać tym samym pacjentów do zakupów leków. Farmaceuci mają tylko prawo przekazywać obywatelom dane o tym, gdzie są zlokalizowane apteki i w jakich godzinach otwarte.

Podstawą handlu jest wzajemna korzyść. Strony zgadzają się na wymianę, ponieważ spodziewają się, że polepszy ona ich sytuację materialną. Motywację dla wymiany handlowej na rynku można streścić w sformułowaniu “Jeśli zrobisz coś dla mnie, ja zrobię coś dla ciebie”. Handel pozwala partnerom biorącym udział w wymianie na otrzymanie tego, czego chcą.

Bezprecedensowy sukces gospodarczy Polski po roku 1989 jest skutkiem wprowadzenia porządku opartego na niemal absolutnej swobodzie podejmowania działalności gospodarczej oraz na bardzo daleko posuniętej deregulacji w zakresie jej prowadzenia. Normy właściwe gospodarce socjalistycznej straciły swoje zastosowanie, a nowe nie zdążyły się jeszcze ukształtować. Ta sytuacja zaowocowała żywiołowym powstawaniem i rozwojem firm prywatnych, zwłaszcza niewielkich przedsięwzięć osób fizycznych. Reforma o przełomowym charakterze uwolniła ogromne i bezcenne zasoby ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości. W miarę upływu czasu swobody gospodarcze były jednak systematycznie ograniczane. Regulacje prawne skutkowały wznoszeniem coraz to nowych barier dla działalności gospodarczej.

JJD: Czy mógłby wyjaśnić Pan, co składa się na tzw. rozumowanie ekonomiczne i dlaczego jest ono tak potężnym narzędziem w zastosowaniu w naukach politycznych, w sferze publicznej?

JB: Można powiedzieć, że ekonomia, biorąc pod uwagę jej behawioralną podbudowę, jest właśnie nauką behawioralną. Próbuje ona bazować na XVII-wiecznym odkryciu faktu, że we postępowaniu ludzkim występują pewne trendy dostosowawcze, oraz na tej podstawie budować hipotezy sprawdzalne, czy też, by użyć właściwego terminu, niefalsyfikowalne w sensie naukowym. Ludzka natura posiada pewne cechy niezmienne, co pozwala na dokonywanie systematycznych, naukowych sformułowań i zbudowanie struktury obejmującej całokształt zachowań ludzkich, zawierającej wytyczne co do tego, jak zorganizować wspólnotę tak, aby zapewnić jednocześnie produkcję dóbr i ochronę wolności osobistej. Jest to coś, co można osiągnąć jedynie poprzez zorganizowany system rynków. Ta idea tzw. wolności naturalnej, zapewniająca dużą ilość jakościowych dóbr i usług, wywodzi się od Adama Smitha. Jest efektywna, zaś społeczeństwo, w którym działa, jest wolne.

Strony