OpenSource

Raport : Koszty wychowania dzieci w Polsce 2014


Koszty dzieci, mierzone jako stopień pogorszenia standardu życia wynikający z wychowywania i utrzymania dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30% budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. Koszty decyzji o posiadaniu dziecka są jeszcze wyższe, gdyż biorą pod uwagę koszty utraconych dochodów, ponieważ czas poświęcany dzieciom ogranicza dynamikę kariery zawodowej.

Jak zbudować drogi w 2 lata?


Polaków przekonywano do zagłosowania na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej faktem otrzymania z niej pieniędzy na budowę autostrad i dróg. Polacy gremialnie zagłosowali za Unią, która przekazała znaczące na ten cel środki a autostrad jak nie było tak nie ma. Drogi nie są efektem przekazania pieniędzy tylko dobrego lub złego rządzenia oraz analogicznie dobrego lub złego prawa. Złe prawo można w każdej chwili zmienić o ile rządzący podejmą taką decyzję. Centrum im. Adama Smitha i Krajowa Izba Urbanistów wskazują w obszarze prawa na ciężki błąd jaki został popełniony i którego eliminacja spowoduje radykalne przyśpieszenie budowy, przebudowy i remontów dróg w Polsce.

EKONOMICZNY ASPEKT OPODATKOWANIA


Prowadząc w dzisiejszych czasach jakąkolwiek analizę podatkową nie sposób uciec od skojarzeń z książką Richarda M. Weaver’a Ideas Have Consequences.[1] Weaver pisał, że istnieje związek przyczynowo skutkowy między filozofią społeczną i głoszonymi hasłami politycznymi, a sposobem funkcjonowania społeczeństwa, zachowaniami poszczególnych jego członków i całych grup społecznych, a w konsekwencji stanem gospodarki.

Oświadczenie w sprawie wolności i praw obywatelskich


Najnowsze przykłady działań władz publicznych wywołują poważny niepokój, co do właściwego stosowania podstawowych zasad Konstytucji RP. Prokurator prowadzi postępowanie w sprawie naruszeń tajemnicy państwowej, („wycieku” dokumentu z akt śledztwa), lecz sam zbierając dowody (bilingi) narusza prywatność i tajemnicę dziennikarską. Takie podejście, dające pierwszeństwo interesom urzędów, organów władzy nad dobra obywateli, staje się standardem działania władz. W projekcie zmian Ustawy o informacjach niejawnych, w brzmieniu przyjętym przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmu RP, wprowadza się możliwość dyskrecjonalnego, według własnego uznania, „po dokonaniu przeglądu materiałów” przedłużania przez funkcjonariusza czasu obowiązywania klauzul „poufne” i „zastrzeżone” z odpowiednio 5 i 2 lat, wielokrotnie, aż do 25 lat, a nowe zasady odróżniania nadawanej klauzuli „poufne” od „zastrzeżone” to pozostawione do uznania, przy nadawaniu klauzuli, oceny spraw większej lub „mniejszej wagi”.

Projekt obywatelskiej ustawy "O likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych"


W Centrum im. Adama Smitha nad rozwiązaniami podatkowymi zaczęliśmy pracować od samego początku naszego istnienia. Przejawem naszej pracy było zainaugurowanie w 1994 roku z inicjatywy Krzysztofa Dzierżawskiego "Dnia wolności podatkowej". Przez kilkanaście lat podejmowaliśmy różne działania związane z podatkami: od koncepcji tzw. podatku liniowego po protest przeciwko wprowadzeniu deklaracji majątkowych. Najważniejszą jednak inicjatywą było opracowanie całościowego rozwiązania podatkowego. Nasze analizy (rządowe także) wskazywały, że główną przyczyną bezrobocia w Polsce jest wysokie opodatkowanie pracy. Ponownie z inicjatywy Krzysztofa Dzierżawskiego, głównego eksperta Centrum, powstał zespół, który pod jego kierunkiem przygotował projekt obywatelskiej ustawy "O likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych" (2004).

STAN FINANSÓW PUBLICZNYCH: DEZINTEGRACJA, CENTRALIZACJA, KOMERCJALIZACJA I WADLIWA STRUKTURA DOCHODÓW


Projekt budżetu jest zawsze przedmiotem ożywionej publicznej dyskusji o dwojakim charakterze. Rozważa się go więc przede wszystkim w kontekście politycznym, ponieważ od uchwalenia bądź nieuchwalenia ustawy budżetowej zależą losy gabinetu, ale bierze się także pod uwagę aspekty czysto ekonomiczne, w szczególności realność założeń makroekonomicznych i ich skutki dla rozwoju gospodarczego. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z analizami o charakterze bieżącym, badającymi skutki doraźne w perspektywie miesięcy, najdalej roku.

Kategorie: 

POLITYKA PODATKOWA DLA KRAJÓW WYCHODZĄCYCH Z SOCJALIZMU


Gospodarki krajów wychodzących z socjalizmu potrzebują dobrze zaprojektowanych systemów podatkowych. Kraje te powinny być zdolne do nieinflacyjnego finansowania sektora publicznego, którego rozmiary nie ulegną bynajmniej tak szybko redukcji; problem ten nabierze szczególnego znaczenia, gdy dochody z sektora publicznego zmniejszać się będą wskutek prywatyzac