Raporty

Eurowybory po polsku ,czyli po co nam Bruksela


Przebieg kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce A.D. 2014 najlepiej oddają słowa Hermana De Croo, byłego przewodniczącego belgijskiej Izby Reprezentantów, że „między posłami większości i opozycji jest zasadnicza różnica. Jedni i drudzy nie mają nic do powiedzenia, ale opozycja robi to głośniej”. Centrum im. Adama Smitha i Uczelnia Łazarskiego postanowiły przeprowadzić badanie opinii publicznej dotyczące percepcji i oceny polityków startujących w tych wyborach, których wyniki zaskoczyły nawet rasowych badaczy i komentatorów.

Kategorie: 

CYDR W POLITYCE GOSPODARCZEJ I FISKALNEJ PAŃSTWA


Z ekonomicznego punktu widzenia daniny publiczne (podatki i opłaty) powinny być źródłem finansowania dóbr publicznych, których społeczeństwo potrzebuje, a które nie są dostarczane przez rynek i nie są konsumowane indywidualnie. W każdym państwie takimi podstawowymi dobrami pu- blicznymi są: bezpieczeństwo publiczne, sądownictwo, infrastruktura oraz rozwój nauki. Oprócz nich państwa dostarczają także inne dobra (w tym usługi edukacyjne), które, chociaż nie są czystymi dobrami publicznymi, są finansowane ze środków publicznych.

Raport : Koszty wychowania dzieci w Polsce 2014


Koszty dzieci, mierzone jako stopień pogorszenia standardu życia wynikający z wychowywania i utrzymania dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30% budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. Koszty decyzji o posiadaniu dziecka są jeszcze wyższe, gdyż biorą pod uwagę koszty utraconych dochodów, ponieważ czas poświęcany dzieciom ogranicza dynamikę kariery zawodowej.

SPECJALNA STREFA DEMOGRAFICZNA


Liczba mieszkańców Opolszczyzny dramatycznie się zmienia. Do 2035 roku prognozowany spadek liczby ludności wyniesie około 12 proc. – to tak, jakby zniknęło całe Opole. Sytuacja demograficzna województwa jest bez precedensu. Wymaga więc bezprecedensowych rozwiązań, podobnie jak to się stało w naszej ojczyźnie na przełomie lat 80. i 90. Demograficzna pozycja regionu opolskiego na tle sytuacji Polski jest ekstremalna. Jedną z miar zapaści demograficznej jest najniższy wskaźnik dzietności1 wynoszący zaledwie 1,082 dziecka wobec 1,38 w kraju oraz 1,6 w UE.

KONSEKWENCJE PODWYŻKI VAT DLA KOSZTÓW WYCHOWANIA DZIECI


Eksperci Centrum im. Adama Smitha szacują koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia dwudziestego roku życia) na 190 tys. zł, a dwójki dzieci na 322 tys. zł. Chociaż posiadanie dzieci nie jest wyłącznie skutkiem ekonomicznych kalkulacji, to obawy potencjalnych rodziców o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny i jej poziom życia negatywnie wpływają na decyzje posiadaniu i o liczbie dzieci. Niskim poziom dzietności polskich rodzin jest w znacznej mierze skutkiem obaw przed wysokimi kosztami posiadania dzieci. Stopień ubóstwa polskich rodzin jest wysoki. Według danych Komisji Europejskiej Polska przoduje w tym niechlubnym rankingu: pośród wszystkich państw członkowskich UE w Polsce najwięcej (29%) dzieci żyje w biedzie, a w sumie co piaty Polak żyje poniżej progu ubóstwa. Imperatywem działania polskiego państwa powinna być ochrona polskich rodzin przed wzrostem kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Planowane podniesienie VAT na ubranka i buciki dziecięce z 8% do 23% zwiększy koszty wychowania rodziny z trójką dzieci do momentu uzyskania przez nie dwudziestego roku życia o około 9000 zł (rocznie o 450 zł). W niektórych krajach członkowskich stawka VAT na produkty dziecięce wynosi 0% (przykładowo w Wielkiej Brytanii) lub 3% (jak Luksemburgu 3%) i rządy tych państw utrzymują ją pomimo nacisku instytucji unijnych.

Jak zbudować drogi w 2 lata?


Polaków przekonywano do zagłosowania na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej faktem otrzymania z niej pieniędzy na budowę autostrad i dróg. Polacy gremialnie zagłosowali za Unią, która przekazała znaczące na ten cel środki a autostrad jak nie było tak nie ma. Drogi nie są efektem przekazania pieniędzy tylko dobrego lub złego rządzenia oraz analogicznie dobrego lub złego prawa. Złe prawo można w każdej chwili zmienić o ile rządzący podejmą taką decyzję. Centrum im. Adama Smitha i Krajowa Izba Urbanistów wskazują w obszarze prawa na ciężki błąd jaki został popełniony i którego eliminacja spowoduje radykalne przyśpieszenie budowy, przebudowy i remontów dróg w Polsce.

STAN FINANSÓW PUBLICZNYCH: DEZINTEGRACJA, CENTRALIZACJA, KOMERCJALIZACJA I WADLIWA STRUKTURA DOCHODÓW


Projekt budżetu jest zawsze przedmiotem ożywionej publicznej dyskusji o dwojakim charakterze. Rozważa się go więc przede wszystkim w kontekście politycznym, ponieważ od uchwalenia bądź nieuchwalenia ustawy budżetowej zależą losy gabinetu, ale bierze się także pod uwagę aspekty czysto ekonomiczne, w szczególności realność założeń makroekonomicznych i ich skutki dla rozwoju gospodarczego. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z analizami o charakterze bieżącym, badającymi skutki doraźne w perspektywie miesięcy, najdalej roku.

Kategorie: