Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Statut

 

Statut

Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego niezależnego Instytutu w Polsce

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Centrum im. Adama Smitha – Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce, zwane dalej Centrum, zostało ustanowione przez Fundatorów: Andrzeja Machalskiego, Andrzeja Sadowskiego i Jana Winieckiego, aktem notarialnym z dnia 16 września 1989, rep. nr 9471/89 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Grodzisku Mazowieckim i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia  1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97) i niniejszego Statutu.

 

§ 2 

 1. Centrum posiada osobowość prawną.
 2. Centrum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

 

§ 3

Minister właściwy dla spraw nauki jest ministrem właściwym ze względu na cele Centrum.

 

§ 4

 1. Centrum używa okrągłej pieczęci wskazującej jego nazwę, siedzibę oraz logo.
 2. Fundatorzy podejmują decyzje w sprawie kształtu logo Centrum.
 3. Centrum może posługiwać się nazwą w językach obcych dla celów współpracy z zagranicą.
 4. Prawa do nazwy Centrum i jego logo podlegają ochronie według odrębnych przepisów.

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM

 

§ 5

 1. Misją Centrum jest propagowanie i działanie na rzecz wolnego rynku, zbudowanego na fundamencie wolności, moralności i odpowiedzialności, jak również popieranie wszelkich przedsięwzięć oraz instytucji służących rozwojowi i umacnianiu gospodarki rynkowej opartej na poszanowaniu własności prywatnej, swobodzie zawierania umów i ograniczonym wpływie na procesy gospodarcze.
 2. Centrum kieruje się następującymi zasadami:
  1. Źródłem bogactwa narodów jest praca. Adam Smith
  2. Bóg, który dał nam życie, dał nam wolność. Tomasz Jefferson
  3. Wolność jest najtańszą, najskuteczniejszą i najlepszą sztuką rządzenia i gospodarowania. Ferdynand Zweig
  4. Władza, która nie istnieje dla wolności, nie jest władzą, tylko przemocą. Lord Acton
  5. Rząd mądry i oszczędny, który nie pozwoli ludziom krzywdzić się wzajemnie, który pozostawi im swobodę rozwoju gospodarczego i doskonalenia się, który nie odbierze pracującym od ust. Chleba zapracowanego przez nich – oto definicja dobrego rządu, którego nam potrzeba, by szczęście było pełne. Tomasz Jefferson
  6. Żaden człowiek nie ma więc prawa nie tylko zabierać cudzej pracy czy jej owoców, ale nawet dowolnie określać jej wartości.  Mirosław Dzielski
  7. Etyka stanowi najpoważniejszy czynnik ekonomiczny, często rozstrzygający. Feliks Konieczny.
  8. Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby politycy i ekonomiści przyjęli to do wiadomości, musieliby porzucić marzenia o możliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. Krzysztof Dzierżawski
  9. Bogactwo narodu nie wynika z koloru farby drukarskiej na banknotach. Andrzej Sadowski
  10. Ekonomista z Chicago uczy się jak funkcjonuje gospodarka a nie jak ma być sterowana. James M. Buchanan
  11. Niczyje życie ani mienie nie może być bezpieczne kiedy obraduje parlament. Alexis de Tocqueville
  12. Nie ma dobrych podatków, są tylko mniej złe. Jan Bapysta Say
  13. Z jednego systemu nie wydobędziemy się długo: ze słonecznego. Stanisław Jerzy Lec

 

§ 6 

 1. Centrum współpracuje w realizacji swojej misji z instytucjami naukowymi, szkołami, organami władzy i administracji publicznej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
 2. Centrum może być członkiem organizacji naukowych, społecznych i gospodarczych do których przystępuje na podstawie umowy.

 

§ 7

Centrum:

1)   prowadzi działalność gospodarczą, w tym poprzez wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo zakłady, kierowane przez dyrektorów,

2)   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, a także w formie udziału w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach gospodarczych,

3)   przeznacza majątek i wszystkie osiągnięte dochody na finansowanie celów statutowych,

4)   tworzy Fundusz Rozwoju, niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej,

5)   tworzy Fundusz Wieczysty, niezbędny do długoterminowego prowadzenia działalności.

 

§ 8 

Przedmiot działalności gospodarczej Centrum obejmuje:

1)   badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z.PKD),

2)   działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z.PKD),

3)   działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A.PKD),

4)   działalność związaną z bazami danych (72.40.Z.PKD),

5)   pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z.PKD),

6)   prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I.PKD),

7)   prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10 H PKD),

8)   badania i analizy techniczne (73.30 Z PKD),

9)   reklamę (74.40.Z.PKD),

10)  wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z.PKD),

 

§ 9

Majątek Centrum stanowią:

 1. fundusz założycielski w kwocie 60.000,- (sześćdziesięciu tysięcy zł),
 2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z terenu kraju i zagranicy,
 4. odsetki bankowe,
 5. wpływy z działalności gospodarczej,
 6. wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. inne wpływy i dochody.

 

 

III. ORGANY CENTRUM

 

§ 10 

Organami Centrum są:

 1. Zarząd,
 2. Rada.

 

§ 11 

Fundatorzy podejmują decyzję w sprawie powołania lub odwołania członków organów Centrum oraz ciał o charakterze doradczym.

 

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatorów.
 3. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 6 członków, w tym jego Prezydent i Wiceprezydent.

 

§ 13 

Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie odwołania członka Zarządu gdy:

 1. utracił on możliwość wykonywania obowiązków z przyczyn zdrowotnych, co potwierdza orzeczenie lekarskie,
 2. popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,
 3. wyrządził Centrum znaczną szkodę majątkową  ze swojej winy, co sam uznał lub co potwierdza orzeczenie sądu.

 

§ 14 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Centrum składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd do dokonywania określonych czynności prawnych.
 2. Przy czynnościach prawnych między Zarządem a Centrum jest ono reprezentowane przez co najmniej jednego Fundatora nie będącego członkiem Zarządu.

 

§ 15

 1. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Centrum.
 2. W skład Rady wchodzi co najmniej 3 członków w tym jej Przewodniczący.

 

§ 16

Członkiem Radynie może być członek Zarządu ani osoba:

 1. Pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 17 

Rada podejmuje decyzje w sprawie:

 1. uchwalania okresowych programów działalności Centrum,
 2. wyrażenia opinii na temat przeznaczenia majątku Centrum,
 3. wyrażenia opinii i wniosków na temat bieżącej działalności Centrum,
 4. rozpatrywania rocznych sprawozdań finansowych Centrum,
 5. pozostałych, wskazanych postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 1. Fundatorzy podejmują decyzję w sprawie zmiany statutu Centrum lub jego połączenia z inną fundacją.
 2. Wszelkie decyzje, o których mowa w Statucie, podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich uprawnionych do ich oddania.
 3. Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o zmianie celu i misji Fundacji poprzez stosowną zmianę Statutu.

 

§ 19 

Każdy z Fundatorów może złożyć oświadczenie w sprawie zrzeczenia się swoich praw i obowiązków lub ich przekazania innej osobie.

 

§ 20

 

Fundatorzy podejmują decyzję w sprawie likwidacji Centrum w razie wyczerpania się jego majątku lub zrealizowania celów

 

§ 21

 1. Oświadczenie woli w imieniu Centrum im. Adama Smitha składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie – w przypadku Zarządu składającego się z co najmniej dwóch członków, lub Prezydent Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego.
 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 PLN (pięć tysięcy PLN), oświadczenia woli w imieniu Centrum może składać jednoosobowo Prezydent zarządu bez względu na liczbę członków Zarządu.

 

 Warszawa, 5 marca 2015 roku

 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...